System Information Approach to Mind Uploading

Summary The system-information approach to the mind uploading process was developed in the 80s by inter disciplinary group of scientists in Bulgaria united in an NGO. The ideas of this approach are based on a certain materialistic solution to the mind-body problem. Central to this solution are the idea of general systems theory (L. von Bertalanffy) and its specific developments: the concept of “system” (P. K. Anokhin) in general theory of functional systems and the concept of “systems of information ” (V. I. Kremyansky). The process of the mind uploading…

Read More

Авангардни инструменти в управлението 2018

Авангардни инструменти в управлението

През септември 2018 се проведе регулярната конференция „Авангардни инструменти в управлението” (Vanguard Scientific Instruments in Management 2018). В тази конференция функционира секция по трансхуманизъм, която беше запланувана за 13.09.2018 http://vsim-conf.info/en/. В работата на тази група ние представихме два доклада: [1]. Tanyu Kolev – Mind Uploading – A process of super-preservation [2]. Zhivko Kolev, Tanyu Kolev – Information, hyperstructure System of information. [3]. Mind uploading a process of super preservation

Read More

Емоционални импулси на лична подкрепа за мен и моите изследвания на личното безсмъртие!

Като помисля, получил съм подкрепа за моите изследвания от много хора, но ще отбележа само тези, които с подкрепата си са предизвикали у мен сериозно движение в избраната посока. Моите родители, близки роднини, колеги и приятели са ме подкрепяли, защото са ме приемали сериозно като личност, но в повечето случаи дори не са вниквали в същността на изследването или значимостта на идеята. Те биха ме подкрепили за всяко мое начинание, дори да изглежда още по-налудничево и от идеята за безсмъртие. Запомнил съм с благодарност, че първият достатъчно образован човек, който…

Read More

Овладяване на времето

Най-могъщото оръжие, с което може да разполага едно мислещо същество, е владеенето и управлението на времето . За да бъда по-точен, трябва да отбележа, че в сферата на науката този момент е бил доста по-добре осъзнат, описан и обяснен значително по-рано от времето, когато научната фантастика се ангажира с него. Един пример, добре илюстриращ това, е теорията на П.К.Анохин за изпреварващото отражение и неговата решаваща роля за успешното оцеляване и развитие на видовете. Оказва се, че доминираща роля в еволюционния процес заемат онези видове, които успешно са го развили и…

Read More

Упражнения на тема: Божията искра може ли да се мери

Можем ли да измерим силата на желанието за безсмъртие, ще можем да измерим и величината на „божествената искра“ у човека! Методиката на измерване на силата на едно желание оставям на страна… За мен по-важното е, че хората, които се опитват да постигнат безсмъртие, определено се съизмерват с идеята за бога и неговата сила. Това съизмерване несъмнено отвежда много…много далече и превръща човека във Вселенски (божествен) фактор. „Божествената искра“, разбирана като стремеж към безсмъртие, ще превърне хората в богове!Т.Колев

Read More

Безсмъртието – славянски варианти

Изключително съм радостен и удовлетворен от включването на мой труд в антологията с философски научни статии “Безсмъртието – славянски варианти”, съставител Tatjana Petzer, издаден чрез специална стипендия на Центъра за литература и културни изследвания в Лайбниц. Да фигурирам в едно издание с имена като Карел Чапек, Виктор Пекелис, Станислав Лем, Дмитрий Ицков и др. е чест за мен Таню Колев “Може ли смъртта да бъде преодоляна? Може ли човечеството да стане безсмъртно? От Модерността новите открития и изследвания в природните науки и науките за живота създадоха ново съзнание за смъртност…

Read More

Лично безсмъртие – едно уточняване на понятието

Таню Колев, Гита 2021 Мисълта за смърта ражда идеята за безсмъртие. Разсъждавайки върху темата, съвсем определено съзнаваме, че като не приемаме смъртта във всеки един момент, в същност, се стремим към безсмъртие. И точно тогава идва най-трудният момент: „без – смъртие“ е едно отрицание, но… в него липсва най-важното: позитивната съставка (!?) Само с отрицание, без позитивна съставка няма определение! Безсмъртието може да бъде едно или съвсем друго, а повечето пъти съвсем мъгляво и непредставимо. Възниква съвсем нетривиалният въпрос – как си представяме безсмъртието ( или имаме ли модел на…

Read More

О позвоночнике трансгуманизма

Нашето участие сдружение”SSA-2011”: д-р Таню Колев с доклад на тема “История и предистория на сдружение „Sub Specie Aeternitatis -2011” в съавторство с Марияна Кривошапкова ( Председател на сдружението) и Здравко Чуперков (един от първите членове на работните групи от 1973г., поддържащ идеите на сдружението и в момента).

О позвоночнике трансгуманизма(Или как я понимаю трансгуманизм!) Открывая Википедию для определения трансгуманизма, мы читаем: «Трансгуманизм (от латинского trans –yond и homo – man; также пишется H + или h +) – это международное интеллектуальное движение, которое поддерживает идею улучшения умственных и физических возможностей человека с помощью новые технологии.Трансгуманисты изучают потенциальные возможности и опасности передовых технологий, которые могут преодолеть фундаментальные человеческие ограничения »

Read More

За гръбнака на трансхуманизма
(Или как разбирам аз трансхуманизма!)

Като отворим Укипедия за определение на трансхуманизъм ще прочетем: „Трансхуманизъм (от лат. trans – отвъд и homo – човек; изписвано също като H+ или h+) е интернационално интелектуално движение, което поддържа идеята за подобряване на човешките умствени и физически възможности, използвайки новите технологиии.Трансхуманистите изучават потенциалните възможности и опасности от напредващите технологии, които биха могли да преодолеят фундаменталните човешки ограничения.“

Read More

Системно-информационен подход към Mind Uploading

Таню Ж. Колев (Non-governmental organization „Sub Species Aeternitatis Foundation – 2011“), Bulgaria, tjk@abv.bg, https://subspecieaeternitatis.org/bg/ Резюме Системно-информационният подход към процеса на качване на ума е разработен през 80-те години от интер дисциплинарна група учени в България, обединени в неправителствена организация. Идеите на този подход се основават на определено материалистическо решение на проблема тяло-психика. Възлови за това решение са идеята за обща теория на системите (Л.фон Берталанфи) и конкретните и разработки: концепцията за „система“ (P.K. Анохин) в обща теория на функционалните системи и концепцията за „системи от информация“(V.I. Kremyansky).

Read More